REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.traffictychy.pl/sklep/

 §1 Warunki ogólne

Niniejszy REGULAMIN określa zasady oraz tryb zawierania Umów Sprzedaży na odległość za pośrednictwem sklepu internetowego traffictychy.pl, dostępnego pod adresem internetowym http://traffictychy.pl/sklep/.

Sklep internetowy działający pod adresem http://traffictychy.pl/sklep/ prowadzony jest przez Autoszkoła Traffic sp. z o.o. z siedzibą ul. Trzy Stawy 2A, 43-100 Tychy, NIP: 6462971020, REGON: 380264196, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000732675 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowaną przez Marcina Fuśniaka – prezesa zarządu.

 2§ Definicje

 1. Użyte w niniejszym REGULAMINIE pojęcia oznaczają odpowiednio:
 2. KLIENT – każdy podmiot dokonujący zakupów w SKLEPIE;
 3. KONSUMENT – konsument w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego;
 4. KONTO – opisana w w § 7. niniejszego REGULAMINU nieodpłatna funkcja SKLEPU (usługa świadczona drogą elektroniczną), dzięki której KLIENT może założyć i posiadać w SKLEPIE swoje indywidualne konto;
 5. REGULAMIN – niniejszy regulamin SKLEPU;
 6. SKLEP – sklep internetowy traffictychy.pl, prowadzony przez SPRZEDAWCĘ pod adresem http://traffictychy.pl/sklep/
 7. SPRZEDAWCA – Autoszkoła Traffic sp. z o.o. z siedzibą ul. Trzy Stawy 2A, 43-100 Tychy, NIP: 6462971020, REGON: 380264196, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000732675 przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, reprezentowana przez Marcina Fuśniaka – prezesa zarządu.
 8. TOWAR/TOWARY – produkt/y prezentowane w SKLEPIE;
 9. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży TOWARÓW w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM, realizowana w oparciu o serwis internetowy SKLEPU;
 10. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli KLIENTA, zmierzające do zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY, wskazujące zwłaszcza rodzaj oraz ilość TOWARU/ÓW.
 11. UMOWA ŚWIADCZENIA USŁUGI – umowa określająca warunki przebiegu kursu;
 12. REGULAMIN KURSU – regulamin świadczenia usługi szkoleniowej

 §3 Kontakt ze sklepem

KLIENT może porozumiewać się ze SPRZEDAWCĄ za pomocą następujących adresów i numerów telefonów:

 1. Adres prowadzenia działalności przez SPRZEDAWCĘ i adres do korespondencji: ul. Trzy Stawy 2A, 43-100 Tychy
 2. Adres e-mail: biuro@traffictychy.pl
 3. Telefon: +48 506 148 553

 §4 Dane do przelewu

 Dane SPRZEDAWCY: Autoszkoła Traffic sp. z o.o. ul. Trzy Stawy 2A, 43-100 Tychy

§5 Wymogi techniczne

 Do korzystania ze SKLEPU, przeglądania jego asortymentu i/lub składania ZAMÓWIEŃ, niezbędne jest:

 1. urządzenie z dostępem do Internetu;
 2. przeglądarka internetowa obsługująca JavaScript oraz pliki cookies (włączona obsługa plików cookies);
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail)
 4. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia i/lub przerwy w funkcjonowaniu SKLEPU spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością SKLEPU z infrastrukturą techniczną KLIENTA.
 5. Przeglądanie asortymentu SKLEPU nie wymaga zakładania KONTA. Składanie ZAMÓWIEŃ możliwe jest również w opcji bez zakładania KONTA (szczegóły w par.6 niniejszego REGULAMINU).

§6 Zakupy w sklepie

 1. Ceny widoczne w SKLEPIE podane są w polskich złotych i są cenami brutto, tzn. zawierają podatek VAT.
 2. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez KLIENTA składa się cena za TOWAR wskazana w SKLEPIE oraz koszt dostawy (jeśli w przypadku danego ZAMÓWIENIA ma on zastosowanie).
 3. W celu złożenia ZAMÓWIENIA KLIENT może zarejestrować się w SKLEPIE, tzn. założyć w nim KONTO lub dokonywać zakupów bez rejestracji poprzez podawanie swoich danych przy każdym ewentualnym ZAMÓWIENIU (tj. imię i nazwisko składającego ZAMÓWIENIE, adres e-mail i nr telefonu, a także, jeśli KLIENT życzy sobie otrzymać fakturę VAT, pełne dane niezbędne do jej wystawienia, z nr NIP).
 4. Sposób zakładania KONTA opisany jest w paragrafie 7. niniejszego REGULAMINU.
 5. TOWAR wybrany do zakupu należy umieścić w koszyku w SKLEPIE, klikając przycisk „Dodaj do koszyka”.
 6. Następnie KLIENT podaje w przypadku ZAMÓWIENIA bez rejestracji KONTA – dane niezbędne do zrealizowania złożonego ZAMÓWIENIA, po czym klikając przycisk “Zamawiam i płacę” – potwierdza ZAMÓWIENIE.
 7. Kolejnym etapem jest dokonanie przez KLIENTA wyboru jednego z dostępnych sposobów płatności i, w zależności od wybranego sposobu płatności, opłacenie ZAMÓWIENIA w określonym terminie, zgodnie z warunkami opisanymi w §9.
 8. ZAMÓWIENIE zostaje uznane za złożone w momencie potwierdzenia jego zawartości i wyrażenia akceptacji niniejszego REGULAMINU, UMOWY ŚWIADCZENIA USŁUGI oraz  REGULAMINU KURSU przez KLIENTA, bez której nie da się złożyć zamówienia .
 9. Złożenie ZAMÓWIENIA jest tożsame z zawarciem UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy KLIENTEM a SPRZEDAWCĄ.
 10. Potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY / złożenia ZAMÓWIENIA w SKLEPIE KLIENT otrzymuje w formie mailowej.

 §7 Zakładanie konta w sklepie i regulamin konta

 1. Założenie KONTA nie jest obowiązkowe.
 2. KONTO w sklepie zakłada się poprzez złożenie ZAMÓWIENIA, zaznaczając opcję “załóż konto”. Niezbędne jest podanie następujących danych: imię i nazwisko właściciela KONTA, adres, telefon kontaktowy, adres mailowy oraz adres (z nazwą ulicy, numerem domu/mieszkania, kodem pocztowym i nr kontaktowym telefonu).
 3. Posiadanie KONTA umożliwia:
  • składanie ZAMÓWIEŃ bez konieczności każdorazowego podawania danych niezbędnych do realizacji ZAMÓWIENIA
  • podgląd historii ZAMÓWIEŃ składanych w SKLEPIE przy użyciu danego KONTA
  • sprawdzanie statusu danego ZAMÓWIENIA
  • samodzielną edycję/zmianę danych KLIENTA
 4. Logowanie się na KONTO odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w procesie ZAKŁADANIA KONTA.
 5. Założenie KONTA w SKLEPIE jest darmowe, a KLIENT może w dowolnym momencie, bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów z tego tytułu, zrezygnować z KONTA.
 6. Celem likwidacji swojego KONTA w SKLEPIE należy wysłać swoją rezygnację do SPRZEDAWCY za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3 niniejszego REGULAMINU.
 7. KONTO zostanie usunięte niezwłocznie, równocześnie nastąpi rozwiązanie umowy między KLIENTEM a SPRZEDAJĄCYM w zakresie prowadzenia KONTA w SKLEPIE.
 8. Wszelkie ewentualne reklamacje odnośnie funkcjonowania KONTA należy kierować na adresy poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w §3. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni od daty ich otrzymania przez SPRZEDAJĄCEGO.

 §8 Metoda dostawy towaru

 KLIENT korzysta z następujących oferowanych przez SPRZEDAJĄCEGO metod dostawy zamówionego TOWARU:

 1. materiały do kursu: KLIENT otrzymuje wiadomość SMS, na podany przez siebie numer telefonu, zawierającą link z dostępem do strony biz.prawko.pl. Po zalogowaniu się KLIENT ma dostęp do materiałów dydaktycznych zakupionego kursu.
 2. usługa szkolenia: KLIENT odbywa lekcje w umówionych indywidualnie ze SPRZEDAWCĄ terminach. Ze względu na przepisy bezpieczeństwa SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do odwołania/zmiany terminu umówionych lekcji na placu manewrowym w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatura poniżej 8°C, śnieg, deszcz, wiatr).

 §9 Metoda płatności

KLIENT opłaca złożone ZAMÓWIENIE wybierając jedną z następujących opcji:

 1. płatność w ratach, zgodnie z harmonogramem zawartym w umowie,
 2. KLIENT opłaca złożone ZAMÓWIENIE poprzez zawarcie umowy kredytowej za pomocą serwisu Blue Media.
 3. SPRZEDAWCA informuje, iż ze względu na specyfikę niektórych metod płatności, opłacenie ZAMÓWIENIA daną metodą możliwe jest wyłącznie bezpośrednio po złożeniu ZAMÓWIENIA.
 4. Realizując zakupy w SKLEPIE, KLIENT akceptuje wystawianie faktur elektronicznych przez SPRZEDAWCĘ. KLIENT ma prawo wycofać swoją akceptację w dowolnym momencie.

 §10 Realizacja zamówienia

Po złożeniu ZAMÓWIENIA przez KLIENTA, SPRZEDAWCA niezwłocznie potwierdza otrzymanie ZAMÓWIENIA i jego przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie KLIENTOWI odpowiedniej wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej podany przez KLIENTA w trakcie składania ZAMÓWIENIA. Wiadomość ta zawiera oświadczenie SPRZEDAWCY o otrzymaniu ZAMÓWIENIA oraz jego przyjęciu do realizacji i stanowi potwierdzenie zawarcia UMOWY SPRZEDAŻY pomiędzy SPRZEDAWCĄ a KLIENTEM.

 §11 Odstąpienie od umowy

 1. KONSUMENT może w terminie 14 dni odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY zawartej ze SPRZEDAWCĄ za pośrednictwem SKLEPU, bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od UMOWY wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym KONSUMENT wszedł w posiadanie TOWARU lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez KONSUMENTA, weszła w posiadanie tego TOWARU.
 3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, KONSUMENT musi poinformować SPRZEDAWCĘ o swojej decyzji o odstąpieniu od UMOWY w drodze jednoznacznego oświadczenia, przed upływem terminu, o którym powyżej.
 4. Oświadczenie to może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą mailową – dane kontaktowe SPRZEDAWCY zostały określone w paragrafie 3. niniejszego REGULAMINU.
 5. Do zachowania terminu odstąpienia od UMOWY wystarczy wysłanie przez KONSUMENTA oświadczenia, o którym powyżej, przed upływem wskazanego wyżej terminu.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez KONSUMENTA drogą elektroniczną, SPRZEDAWCA niezwłocznie prześle KONSUMENTOWI na podany przez niego adres e-mail (lub na adres e-mail, z którego KONSUMENT nadesłał oświadczenie) potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od UMOWY.

 §12 Skutki odstąpienia od umowy

 1. W przypadku odstąpienia od UMOWY SPRZEDAŻY, SPRZEDAWCA zwraca KONSUMENTOWI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od UMOWY, dokonane przez niego płatności.
 2. W przypadku rezygnacji z kursu prawa jazdy SPRZEDAWCA zwraca KONSUMENTOWI niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia KONSUMENTA o odstąpieniu od UMOWY, dokonane przez niego płatności, pomniejszone o kwotę 250 zł, stanowiącą koszt materiałów dydaktycznych do których klient otrzymał dostęp, jako że stanowią one produkt cyfrowy, dostarczany drogą elektroniczną.
 3. SPRZEDAWCA dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez KONSUMENTA użyte w transakcji związanej z zawarciem UMOWY, chyba że KONSUMENT zgodzi się na inne rozwiązanie, które nie będzie się dla niego wiązało z żadnymi kosztami w związku z tym zwrotem płatności.
 4. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez KONSUMENTA kartą płatniczą, SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do tejże karty płatniczej.
 5. W przypadku zwrotu środków za transakcję dokonaną przez KONSUMENTA w systemie ratalnym Blue Media, SPRZEDAWCA dokona zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez KONSUMENTA. Odstąpienie od umowy zawiązanej ze SPRZEDAWCĄ nie jest równoznaczne z odstąpieniem od umowy zawartej poprzez system Blue Media.

 §13 Reklamacje

 1. W przypadku stwierdzenia wady zakupionego TOWARU, KUPUJĄCY ma prawo do reklamowania wadliwego TOWARU w oparciu o rękojmię, która jest uregulowana w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamację należy złożyć pisemnie na adres e-mail biuro@traffictychy.pl lub drogą pocztową na adres Autoszkoła Traffic sp. z o.o. z siedzibą ul. Trzy Stawy 2A, 43-100 Tychy.
 3. Składając reklamację można skorzystać z Formularza Reklamacyjnego stanowiącego załącznik do niniejszego REGULAMINU, jednak nie jest to obowiązkowe.
 4. Zalecane jest, aby treść reklamacji zawierała opis stwierdzonej wady, okoliczności jej wystąpienia, wskazanie daty zakupu TOWARU oraz daty stwierdzenia wady, dane kontaktowe KLIENTA składającego reklamację oraz żądanie KLIENTA w związku z wadą TOWARU.
 5. Reklamując TOWAR w ramach rękojmi, KLIENT może:
  1. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od UMOWY (przy wadzie istotnej)
  2. żądać wymiany TOWARU na wolny od wad albo usunięcia wady z zastrzeżeniami i na zasadach określonych we właściwych przepisach Kodeksu Cywilnego.
  3. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z UMOWY SPRZEDAŻY, w jakiej wartość TOWARU z wadą pozostaje do wartości TOWARU bez wady.
 6. Nie można odstąpić od UMOWY SPRZEDAŻY jeżeli wada TOWARU jest nieistotna
 7. SPRZEDAWCA jest zobowiązany wymienić wadliwy TOWAR na wolny od wad albo usunąć wadę w rozsądnym czasie bez nadmiernych niedogodności dla KLIENTA.
 8. Reklamacje dotyczące działania SKLEPU należy kierować drogą mailową na adres e-mail biuro@traffictychy.pl lub drogą pocztową na adres Autoszkoła Traffic sp. z o.o. z siedzibą ul. Trzy Stawy 2A, 43-100 Tychy.
 9. SPRZEDAWCA rozpatrzy reklamację i ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
 10. W przypadku uznania reklamacji przez SPRZEDAWCĘ (uznanie żądania obniżenia ceny albo odstąpieniu od UMOWY), zwrot należności ze strony SPRZEDAWCY nastąpi w terminie 14 dni od dnia uznania reklamacji. Zwrot należności nastąpi w sposób analogiczny do tego, w jaki została dokonana wpłata w związku z zakupem danego TOWARU. W żadnym przypadku zwrot należności nie będzie się wiązał z żadnymi kosztami dla KLIENTA.
 11. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie terminu zwrotu lub niedokonanie zwrotu należności, jeżeli KLIENT, pomimo wezwania przesłanego na jego adres e-mailowy, nie wskaże numeru konta bankowego, na które ma nastąpić wpłata lub gdy KLIENT nie przekaże SPRZEDAJĄCEMU wszystkich danych koniecznych do dokonania wpłaty.
 12. SPRZEDAWCA nie ponosi odpowiedzialności za niedokonanie zwrotu należności lub jego opóźnienie, jeżeli nastąpiło to z powodu przekazania przez KLIENTA błędnych danych osobowych (imię, nazwisko, adres) lub błędnego numeru konta.

 §14 Reklamacje

KONSUMENTOWI przysługuje możliwość skorzystania z następujących (przykładowych) pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. zwrócenie się do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu – wykaz Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595 ;
 2. złożenie wniosku o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej umowy sprzedaży do właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej – wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596 ;
 3. uzyskanie nieodpłatnej pomocy w siedzibie miejskiego lub powiatowego Rzecznika Konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (np. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich);
 4. złożenie skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ .

 §15 Dane osobowe

 1. Dane osobowe KLIENTÓW są zbierane za pośrednictwem SKLEPU i przetwarzane na podstawie UMOWY SPRZEDAŻY i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w Ogólnym Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO).
 2. Administratorem danych osobowych przekazanych przez KLIENTA podczas korzystania ze SKLEPU jest SPRZEDAWCA.
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w REGULAMINIE danych osobowych niezbędnych do zawarcia i realizacji UMOWY SPRZEDAŻY skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże UMOWY.
 4. Odbiorcami danych osobowych KLIENTÓW SKLEPU mogą być:
 5. w przypadku KLIENTA, który korzysta w SKLEPIE ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą, Administrator udostępnia niezbędne dane osobowe KLIENTA wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w SKLEPIE internetowym: instruktorzy biur księgowe; podmiot zapewniający wsparcie informatyczne.
 6. Dane KLIENTÓW są przetwarzane przez okres realizacji UMOWY SPRZEDAŻY i świadczenia usługi przez SKLEP. Przetwarzanie danych przez okres dłuższy niż wskazany w zdaniu poprzednim następuje wyłącznie w celu realizacji przez SPRZEDAWCĘ obowiązków wynikających z powszechnie obowiązującego prawa, np. dla celów księgowych.
 7. Zgodnie z dyrektywą RODO, KLIENT ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, poprawiania, a także usunięcia swoich danych osobowych, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia żądania przeniesienia danych osobowych. Może również cofnąć swoją zgodę na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie.
 8. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez SPRZEDAWCĘ zawiera Polityka prywatności zamieszczona w SKLEPIE.
 9. Wszelkie pytania dotyczące uprawnień w zakresie danych osobowych oraz Polityki prywatności SKLEPU można kierować na adres biuro@oskvmax.pl.

 §16 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy REGULAMIN obowiązuje od dnia 1 kwietnia 2020 roku.
 2. Żadne z postanowień niniejszego REGULAMINU nie wyłącza ani w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień KONSUMENTA wynikających z przepisów prawa.
 3. Umowy zawierane przez SKLEP zawierane są w języku polskim.
 4. SPRZEDAWCA zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian REGULAMINU z ważnych przyczyn, jakimi są np. zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego REGULAMINU. O każdej zmianie SPRZEDAWCA poinformuje KLIENTA z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem.
 5. ZAMÓWIENIA złożone przed datą wejścia w życie zmian do niniejszego REGULAMINU będą realizowane na podstawie zapisów obowiązujących w dniu złożenia ZAMÓWIENIA.
 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym REGULAMINEM mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, Ustawy o prawach konsumenta i Ustawy o ochronie danych osobowych.

 

Regulamin zatwierdzony przez: Marcin Fuśniak – Kierownik Autoszkoła Traffic